ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η επιχείρηση «Διονύσιος Παναγιωτόπουλος & Σία Ο.Ε.» έχει καθορίσει την παρούσα Πολιτική η οποία είναι συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της και τις ανάγκες της αγοράς καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία. Στόχος της Πολιτικής αυτής είναι η διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων που παράγει και των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση, με τρόπο που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών της και με σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον.

Η Πολιτική εστιάζει στα εξής σημεία:
α. Τα προϊόντα γραφικών τεχνών οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των

πελατών της, όπως αυτές είτε έχουν συμφωνηθεί ή εκφράζονται μέσα από συγκεκριμένα πρότυπα.
β. Η ποιότητα και ασφάλειας των προϊόντων της να είναι σταθερή και σύμφωνη πάντοτε με τα πρότυπα (Διεθνή ή Ελληνικά) ή/και τις εσωτερικές προδιαγραφές της εταιρείας που εφαρμόζονται,

διατηρώντας υψηλά πρότυπα ασφαλείας.
γ. Τα προϊόντα να παράγονται με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, με σκοπό την πρόληψη της

ρύπανσης, τη βιώσιμη χρήση των πόρων και τον περιορισμό της επίδρασης στην κλιματική αλλαγή.

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου η Διοίκηση φροντίζει για:
•την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

(HACCP) που έχει αναπτύξει,

την παραγωγή, αποθήκευση και διατήρηση των προϊόντων με τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητά

και η ασφάλεια τους,

την υποστήριξη των πελατών,

την πρόληψη ή και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών λαθών,

τη διαρκή επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα

και τα θέματα ασφάλειας τροφίμων,

την αντικειμενική αξιολόγηση και έλεγχο των προμηθευτών ώστε οι προμηθευόμενες α ́ ύλες να

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της επιχείρησης και των πελατών του,

την καταλληλότητα του απαραίτητου εξοπλισμού για το σκοπό που χρησιμοποιείται και να διατηρείται

άρτιος ώστε να μην εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια, ποιότητα ή νομιμότητα των προϊόντων της

επιχείρησης.

τη λήψη βιώσιμων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλους τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων της και τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 22000:2018. Επιπλέον η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για τη συμμόρφωσή με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν το τμήμα ασφάλειας τροφίμων και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζομένους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρίας και των οργανωτικών στόχων της.

Ο Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης έχει σαφή δικαιοδοσία και οργανωτική ελευθερία στο να εντοπίζει προβλήματα, να εισάγει, να συνιστά ή να προσφέρει λύσεις και να επιβεβαιώνει την εφαρμογή των λύσεων, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος.

Όλο το νέο προσωπικό εκπαιδεύεται στους κανόνες ατομικής υγιεινής και στους πιθανούς κινδύνους των διεργασιών καθώς και σε άλλα θέματα ανάλογα με την θέση εργασίας του πριν αναλάβει τα νέα του καθήκοντα. Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του δίνεται και των μέσων που τίθενται στη διάθεσή του με τον καλύτερο τρόπο, να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και να συμβάλλει στη διαρκή εδραίωσή και βελτίωσή του.

Image
image-signed